Projekty zrealizowane w IV edycji

Projekty były realizowane były między listopadem 2014 a majem 2015 roku.

2015-06-17 15:41 #

Projekt "Wspieranie dostępu osób z niepełnosprawnością do wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji" - fundacja Bratek z Barlinka

Adresatami projektu były dzieci i młodzież do 18 roku życia ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Są to przede wszystkim mieszkańcy gmin: Barlinek, Przelewice, Myślibórz, Choszczno, Dębno i Pełczyce. Liczba beneficjentów to 20 osób, wśród nich byli nie tylko podopieczni fundacji Bratek, ale także kilka osób „z zewnątrz”, które uczestniczyły w projekcie na zasadzie ogólnej dostępności i dobrowolności. Stowarzyszenie Bratek świadczy usługi w zakresie diagnozy oraz terapii dla rodzin. Są to rodziny o zróżnicowanym statusie materialnym, w większości ubogie, gdzie jedno lub dwoje rodziców posiada status osoby bezrobotnej.

W ramach realizacji działań projektowych szczególną opieką otoczono dzieci i młodzież z dysfunkcją ruchu i układu kostno-stawowego, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym, obniżonym napięciem mięśniowym, wiotkością, zaburzeniami koordynacji ruchowej), dzieci z autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwój oraz z upośledzeniem umysłowym lub cechami upośledzenia umysłowego (w tym wynikających z zaburzeń genetycznych).

Celem, jaki postawili przed sobą projektodawcy, było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród niepełnosprawnych dzieci i młodzieży zamieszkujących gminy: Barlinek, Przelewice, Myślibórz, Choszczno, Dębno, Pełczyce poprzez diagnozę rozwoju i wczesną terapię. W skład kompleksowej diagnozy wchodziła diagnoza psychologiczna, pedagogiczna oraz logopedyczna. Cele szczegółowe podniesienie poziomu sprawności fizycznej, samodzielności oraz dostosowania społecznego beneficjentów oraz zwiększenie zakresu kompetencji komunikacyjnych i poznawczych poprzez terapię logopedyczną korygującą wady wymowy.

Wczesne wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych jest olbrzymim problemem, szczególnie na wsi i w małych miastach. Niekorzystne położenie miejscowości oddalonych od dużych ośrodków jest dyskryminujące dla ich mieszkańców. Pojawia się problem nierównego dostępu do specjalistycznej pomocy niepełnosprawnym.

W takich gminach jak Barlinek, Przelewice, Myślibórz, Choszczno, Dębno i Pełczyce brakuje poradni kompleksowo diagnozujących niepełnosprawność. Istnieje faktyczna i ciągle rosnąca potrzeba pomocy w diagnozowaniu i poszerzonej zakresu terapii osobom niepełnosprawnym. W związku z powyższym stowarzyszenie Bratek dąży do poszerzenia zakresu usług, zwłaszcza, że jest jedynym ośrodkiem w okolicy świadczących tego typu.

więcej...

2015-06-17 15:40 #

Projekt "Z COOLturą na Ty – aktywizacja kulturalna" - Stowarzyszenie Wiejskie „Nasze Kobylany”

Projekt skierowany był do 30-osobowej grupy dzieci w wieku od 9 do 15 lat z terenu gminy Opatów, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi oraz dzieci pochodzących z rodzin defaworyzowanych społecznie. Zakładał stworzenie dzieciom i młodzieży z obszaru wykluczenia społecznego warunków do wypoczynku i relaksu, rozwoju uzdolnień oraz odreagowania negatywnych emocji poprzez zwiększenie dostępu do kultury. Projekt realizowano w Opatowie i we wsi Kobylany, w tutejszej szkole podstawowej, z którą Stowarzyszenie współpracuje od wielu lat. W połowie maja 2015 r. została w niej zorganizowana impreza na zakończenie projektu, podczas której beneficjenci zaprezentowali to, czego nauczyli się w ciągu sześciu miesięcy uczestnictwa w programie. Podstawowym działaniem, jakie Stowarzyszenie realizowało w ramach projektu zwalczającego wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży, były warsztaty taneczno-wokalne oraz zajęcia teatralne, które odbywały się w Opatowskim Ośrodku Kultury. Podopieczni Stowarzyszenia mieli okazję ćwiczyć na prawdziwej scenie, co okazało cennym doświadczeniem, zważywszy na możliwość oswojenia z tremą towarzyszącą występom publicznym w dużym obiekcie przed liczną widownią. W Opatowskim Ośrodku Kultury odbywały także zajęcia z psychologiem oraz pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatowie.


2015-06-17 15:39 #

Projekt "Razem w Sztuce – Edukacji – Rehabilitacji i Terapii" - Alter Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD i Specjalnej Troski w Białogardzie

W organizowanych w ramach projektu zajęciach uczestniczyła grupa 35 dzieci i młodzieży w wieku od lat 2 do 24 oraz ich opiekunowie. Podopieczni Stowarzyszenia to dzieci z ADHD, RZS, toczniem układowym, chorobą Hashimoto, pląsawicą, porażeniem mózgowym, upośledzeniem umysłowym oraz chorobami reumatologicznymi i neurologicznymi. Z uwagi na poważne dysfunkcje, dzieci te, wymagają jednoczesnego wsparcia kilku osób prowadzących terapię i opiekunów, dlatego beneficjentami projektu byli również rodzice, rodzeństwo, koledzy i koleżanki, opiekunowie i wolontariusze.

Cel realizowanych przez Stowarzyszenie działań to szeroko rozumiana profilaktyka i edukacja zdrowotna związana z przekazywaniem informacji o przyczynach i skutkach zachowań zagrażających zdrowiu, zdrowym stylu życia oraz kształtowanie postaw i wartości. Podejmowane były także aktywności zmierzające do niwelowania zaburzeń wymowy u dzieci i młodzieży.

Ważnym elementem projektu były zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz warsztaty usprawniające koordynację wzrokowo-słuchową, koncentrację uwagi, grafomotorykę, orientację przestrzenną, sprawność manualną, aparat mowy oraz słuch fonemowy. Z kolei zajęcia edukacyjne zmierzały do poprawy sprawności myślenia przyczynowo-skutkowego, wzbogacenia słownictwa, nauki zasad życia społecznego oraz umiejętności uogólniania pojęć. Poprzez udział w wycieczkach krajoznawczo-dydaktycznych uczestnicy zapoznawali się z historią i zbytkami Białogardu oraz regionu. Poznawali uroki natury – krajobrazu, przyrody, ekosystemu. Zajęcia teatralne połączone z muzykoterapią rozwijały wyobraźnię, wizualizację, pamięć, doskonaliły koncentrację oraz zapamiętywanie. Muzykoterapia wspomagała relaksację, umożliwiała poznanie instrumentów, nut i rodzajów muzyki, uwrażliwiała na piękno muzyki. Wspólna zabawa wspomagała kreatywność i pomagała budować przyjazne więzi międzyludzkie. Rehabilitacja ruchowa ma stymulujący wpływ na rozwój fizyczny i psychiczny dzieci. Dodatkowe zajęcia na basenie tworzyły nowe sytuacje wychowawcze i partnerskie w warunkach zabawy, rozrywki i rehabilitacji. W przeciwieństwie do innych dyscyplin sportowych, pływanie i zabawy w wodzie angażują prawie wszystkie grupy mięśniowe, dlatego zajęcie na basenie są najbardziej polecaną formą rekreacji ruchowej dla osób niepełnosprawnych.

Wolontariusze udzielali praktycznego wsparcia rodzinom podopiecznych Stowarzyszenia poprzez kierowanie ich do odpowiednich miejsc leczenia, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz wskazywanie sposobów przezwyciężania trudności.

Dzięki realizacji projektu beneficjenci nabrali pewności siebie, otwartości na innych, uczyli konstruktywnych zachowań, nastąpi modelowanie zachowań i postaw społecznych.

więcej...

2015-06-17 15:37 #

Projekt "Raz dwa trzy teraz my – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży cudzoziemskiej" - fundacja Dialog z Białegostoku

Część zaplanowanych działań była realizowana w białostockim Ośrodku dla Cudzoziemców „Budowlani”, w którym przebywa około 100 osób oczekujących na decyzję nadania jednej z form ochrony na terenie Polski. Większość z nich to dzieci w wieku szkolnym. Inne miejsca realizacji projektu to białostockie publiczne szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie oraz wartościowe pod względem dziedzictwa kulturowego zakątki miasta i regionu.

Bezpośredni beneficjenci to grupa 30 dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat zamieszkująca białostocki Ośrodek dla Cudzoziemców oraz grupa 15 uczniów w wieku 8-18 lat pochodzenia cudzoziemskiego mieszkająca poza ośrodkiem na terenie Białegostoku lub jego okolicach. Są to głównie osoby pochodzenia czeczeńskiego. Grupa jest bardzo zróżnicowaną pod względem umiejętności i wiedzy szkolnej, jak i kompetencji językowych. Niektórzy zamieszkują ośrodek od kilku lat, inni przyjechali niedawno. Czynnikami różnicującymi umiejętności dzieci jest wiek, indywidualne predyspozycje, osobowość, zainteresowania, jakość środowiska rodzinnego, doświadczenia przywiezione z kraju pochodzenia, ale także te zebrane już w Polsce. Trudności, jakie napotykają to w pierwszej kolejności bariera językowa i kulturowa. Drugą grupą beneficjentów są dzieci i młodzież mieszkający poza Ośrodkiem dla Cudzoziemców na terenie miasta Białegostoku i jego okolic. Pochodzą z rodzin, które już uzyskały prawo pobytu na terenie Polski. Zazwyczaj operują językiem polskim na dosyć dobrym poziomie komunikacyjnym. Jednak nadal wymagają pomocy. Ich trudności w nauce wynikają nie tylko z poziomu znajomości języka, ale także z zaległości, które skumulowały się w ciągu wcześniejszych lat.

Sprostanie potrzebom tej grupy w zakresie wyrównania szans edukacyjnych wymaga zindywidualizowanego i kompleksowego podejścia. Fundacja realizowała je poprzez powiększenie grona osób odpowiednio przeszkolonych i uwrażliwionych na sytuację dzieci. Postulat kompleksowości został spełniony poprzez uwzględnienie w działaniach wszystkich osób, w gronie których funkcjonują dzieci i młodzież: rodziców, nauczycieli, wolontariuszy, rówieśników. Przeszkolono 30 wolontariuszy, a do realizacji działań włączono kilka szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci cudzoziemskie.

W ramach projektu były organizowane specjalistyczne szkolenia dla wolontariuszy oraz zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i pozostałych przedmiotów. Uczestnicy sześciu planowanych wycieczek mieli okazję do przekonania się, że wielokulturowość jest integralną częścią dziedzictwa kulturowego naszego regionu a także jego przyszłością. Tego typu doświadczenia są bardzo ważnym czynnikiem kształtowania się tożsamości otwartej na odmienność kulturową. Kolejną szansę pogłębienia integracji między dziećmi polskimi i cudzoziemskimi stworzyły gry miejskie ukazujące wielokulturowy wymiar miasta.

więcej...

2015-06-17 15:35 #

Projekt "Rozkład jazdy dla autysty" - fundacja Żółty Latawiec z Siedlec

Bezpośrednimi adresatami projektu były dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju, Zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu uczęszczające do siedleckich ogólnodostępnych przedszkoli i szkół podstawowych. To dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Beneficjenci to 10 podopiecznych Fundacji, przy czym pierwszeństwo miały dzieci starsze, u których zaburzenie zostało zdiagnozowane dość późno i u których nie podjęto odpowiednio wcześnie działań terapeutycznych. Dzieci te bardzo często źle funkcjonują w grupie rówieśniczej. Ich zachowanie jest nieadekwatne do sytuacji, nie przestrzegają norm społecznych, mają ogromne problemy z wykonywaniem poleceń i zrozumieniem zasad.

Projektem zostały objęte także rodziny oraz wychowawcy grup przedszkolnych lub szkolnych do których uczęszczają dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz nauczyciele i pedagodzy, którzy chcieli pogłębić swoją wiedzę na temat tej choroby i metod pracy z dzieckiem autystycznym.

Dziecko autystyczne nie potrafi uczyć się poprzez naśladowanie innych osób i nie rozwija spontanicznie zdolności społecznych, dlatego w terapii kładzie się duży nacisk na wyuczenie podstawowych sprawności niezbędnych do funkcjonowania w życiu codziennym oraz wyuczenie zachowań społecznie akceptowanych. Tylko dzięki wspólnej pracy terapeutów, nauczycieli i rodziców możliwe jest funkcjonowanie dziecka autystycznego w ogólnodostępnej lub integracyjnej placówce oświatowej.

Celem było kształtowanie zachowań, które umożliwią dzieciom dalsze funkcjonowanie i edukację oraz stworzą szansę uczestnictwa w życiu społecznym. Praca terapeuty, która rozpoczyna się od wyuczenia podstawowych czynności dotyczących samoobsługi, drobnych obowiązków i prac domowych oraz zachowania w grupie rówieśniczej, społeczności lokalnej i szkolnej. Niemniej istotną była poprawa jakości życia rodzin wychowujących dziecko z autyzmem poprzez objęcie ich profesjonalną pomocą psychologiczną.

W ramach realizacji programu „Rozkład jazdy dla autysty” były prowadzone specjalistyczne szkolenia dla wychowawców, pedagogów i nauczycieli, treningi umiejętności społecznych, terapia psychologiczna oraz zostaną zakupione pomoce do przeprowadzenia zaplanowanych zajęć.

więcej...

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.03 s.